Groen ondernemen

De melkveehouderij is belangrijk voor Midden-Delfland; zij zorgt ervoor dat het weidelandschap ook weidelandschap blijft: mooi, open en groen. Met koeien in de wei. Wanneer je naar de boeren in Midden-Delfland kijkt, dan valt op met welke betrokkenheid zij met hun bedrijf en hun omgeving bezig zijn. Want het agrarisch landschap van Midden-Delfland leeft, zeker ook bij de melkveehouders. Niet minder dan 60% van de boeren in Midden-Delfland is bijvoorbeeld actief in het project Kringloopboeren. Als het om kringlooplandbouw gaat, behoren de Midden-Delflandse boeren zeker tot de koplopers. Maar de melkveehouderij in Midden-Delfland staat onder druk. Door hoge grondprijzen en bedrijfskosten en lage melkprijzen dreigt het toekomstperspectief voor melkveehouders te verslechteren.  

Het IODS-project 'Groen ondernemen' biedt boeren vooruitzicht op een gezonde bedrijfsvoering. Uitgangspunt is dat wordt ingezet op duurzame, grondgebonden productie in relatie tot afzet in de naburige stad. Het agrarische Midden-Delfland biedt mogelijkheden daartoe om ze midden tussen steden ligt als Den Haag, Rotterdam, Delft, Vlaardingen en Schiedam. Om die reden is Midden-Delfland in 2008 ook uitgeroepen tot eerste Cittaslow gemeente.

Het project ‘Groen Ondernemen’ bestaat uit de pijlers:

 • Duurzaam boer blijven
 • Grondinstrument

Zo zijn er onder meer het trainingsprogramma Kringloopboeren Midden-Delfland en initiatieven om te komen tot beter en goedkoper grondgebruik en dierenwelzijn. De zorg voor het gebied wordt daarnaast geillustreerd door het project Erfafspoeling waaraan afgelopen winter ruim veertig melkveebedrijven deelnamen. Het doel van dit project is de afspoeling van voedings- en mestresten van het erf naar het oppervlaktewater terug te dringen Bovendien wordt ook naar het aanzien van het boerenerf gekeken. Vijf boeren lieten afgelopen najaar onderwaterdrainage aanleggen op enkele proefpercelen. De beoogde effecten hiervan, zoals langer beweiden en minder grondwaterdaling, moeten nog zichtbaar worden. 

Er zijn nog veel meer initiatieven en resultaten te noemen binnen het programma 'Duurzaam Boer Blijven'. Denk aan een studiegroep voor biologische landbouw, een andere manier van baggeren, de ontwikkeling van een zuivellokaal voor de productie van streekeigen producten en de afzet daarvan in de stad. De Masterclass Korte Ketens in 2015 was een initiatief van de gemeente Rotterdam en de WUR dat in samenwerking met de gemeenten Midden-Delfland en Krimpenerwaard is gerealiseerd. De financiele bijdrage van de gemeente Midden-Delfland is gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en het Rijk vanuit het gebiedsprogramma IODS.

Het programma 'Duurzaam Boer Blijven' in Midden-Delfland wordt financieel mogelijk gemaakt vanuit het IODS-kwaliteitsproject 'Groen Ondernemen'. De resultaten komen tot stand met inzet en ondersteuning van onder meer lokale melkveehouders, gebiedsorganisaties, adviesbureau Boerenverstand en het Louis Bolk Instituut. Het programma wordt in samenspraak met LTO Noord Delflands Groen en provincie Zuid-Holland door gemeente Midden-Delfland gecoördineerd. 
Het project 'Duurzaam Boer Blijven' werd op 21 juni 2014 bekroond met de internationale Cittaslow award, categorie Local Economy. Cittaslow is een internationaal keurmerk voor gemeenten die zich sterk maken voor de kwaliteit van leven en leefomgeving, door hun lokale identiteit te bewaken en te versterken. 

Gemeente Midden-Delfland is verantwoordelijk voor uitvoering van ‘Groen Ondernemen.’

Voor meer info: www.boerinmiddendelfland.nl

Nieuws

 • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

  Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
  wo 24 mei 2017
 • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

  Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
  vr 5 mei 2017