Weidevogelbeheer is maatwerk, de Woudse Polder een succes!

wo 16 mrt 2016

Weidevogels hebben het moeilijk in Nederland. De afgelopen jaren loopt het aantal broedparen drastisch terug. Reden genoeg om de noodklok te luiden. De laatste anderhalf jaar is er zichtbaar resultaat geboekt in de Woudse Polder. Hier werkt het Hoogheemraadschap van Delfland samen met agrariërs en het Weidevogelpact.

Het beheer is het afgelopen jaar afgestemd op de aanwezige weidevogels. Er is gekeken hoe gebruik en beheer van de graslanden zich verhoudt tot het broedsucces. Het gebied leent zich uitstekend als weidevogelgebied, onder meer vanwege de rustige ligging met weinig verstoring. Op verzoek van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland heeft Delfland verdere invulling gegeven aan de afspraken over actief weidevogelbeheer. De boeren die de grond gebruiken hebben zich geheel volgens afspraak ingezet om de vogels te beschermen. Er broedden acht soorten weidevogels in 46 territoria. Alle weidevogels zijn dankzij deze inzet met jongen gezien. Zo blijkt de uit nood geboren calamiteitenberging in de Woudse Polder een waardevol weidevogelgebied.

Ook Hans Middendorp van het Hoogheemraadschap van Delfland bevestigt het goede nieuws: “uit de eerste weidevogelinventarisatie in 2015 is gebleken dat het met de weidevogels in de Woudse Polder nu al goed gaat. Dat is verrassend goed nieuws!”

De handen in een

Voor het project Woudse Polder werkt het Hoogheemraadschap van Delfland nauw samen met het Weidevogelpact Midden-Delfland en omstreken. Een van de betrokkenen bij het pact is Annie Boekestijn, voorzitter van Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. “Als je er één redt, red je de wereld. Met die gedachte wilde ik mij inzetten voor de weidevogels in de Woudse Polder. We zijn na het verzoek tot samenwerking meteen aan de slag gegaan. De nesten van deze vogels moesten gered worden. Om samen zoveel mogelijk te bereiken betrokken wij direct de Vogelwerkgroep Midden-Delfland erbij. Ferry van der Lans is daar coördinator en adviseur en spreekt de taal van de agrariërs. Ook hierdoor zijn de weidevogels dit jaar zoveel mogelijk gespaard en de kuikens vliegvlug geworden.”

Weidevogelbeheer

Van der Lans kreeg van het Hoogheemraadschap van Delfland opdracht voor het uitvoeren van een weidevogelinventarisatie en beheeradvies. Het monitoren van broedparen, goed natuurbeheer en een vruchtbare samenwerking zijn essentieel om successen te boeken. “Weidevogels horen tot de meest kenmerkende, maar ook de meest bedreigde vogelsoorten in Nederland. In Midden-Delfland wordt hard gewerkt aan het in stand houden van deze opvallende vogels, waarin de waterberging een glansrol kan spelen. De Woudse calamiteitenberging is eigendom van het Hoogheemraadschap en wordt beheerd door lokale boeren. Voordat we de handen ineen sloegen, werd het weidevogelbeheer slechts deels uitgevoerd en werd er gemaaid in de broedtijd.” Hans Middendorp biedt een waardevolle toevoeging: “In de polder Schieveen gaat Delfland op verzoek van Rotterdam en Natuurmonumenten ook het peilbeheer aanpassen voor het weidevogelbeheer. We gaan daar dus concreet ervaring opdoen met het ‘nieuwe’ peilbeheer in relatie tot bodemdaling en weidevogels. Die kennis willen we ook in Midden-Delfland inzetten.”

Weidevogelpact

Op 17 juni 2014 hebben de partijen Natuurmonumenten, KNNV afdeling Delfland, LTO Noord afdeling Delflands Groen, Vogelwerkgroep  Midden-Delfland en Agrarische Natuurvereniging Vockestaert een pact gesloten om met elkaar zorg te dragen voor de weidevogels. De graslandgebieden in Midden-Delfland optimaliseren voor weidevogels, dat is de wens van het Weidevogelpact en het daarbij betrokken Hoogheemraadschap van Delfland. Deze wens was de aanleiding om Van der Lans in te zetten voor zijn inventarisatie en beheeradvies. De samenwerking met de boeren voor het behoud van de weidevogels is ook een van de doelstellingen van het Weidevogelpact. Annie Boekestijn licht de kracht van het pact toe: “Als Agrarische Natuurvereniging staat bij ons de weidevogel voorop, maar wij denken ook mee met de boer en zijn bedrijfsvoering. We willen dat het weidevogelbeheer zo optimaal mogelijk wordt ingepast in de seizoensgebonden agrarische werkzaamheden. Met een weidevogelcoördinator is er veel te redden. Hij ziet wat er op het land gebeurt en kan de boer adviseren waar wel en waar niet te maaien of werkzaamheden uit te voeren. Wij helpen de boeren met het beheeradvies. Wat ik zo bijzonder vind aan dit project is dat door samenwerken, overleg en openheid naar elkaar dit resultaat is bereikt. Dat is de kracht van het Weidevogelpact Midden-Delfland, dat jet met een open houding gezamenlijke doelen nastreeft. Als het pact niet had bestaan, weet ik niet of dit resultaat zou zijn bereikt. Ik ben er trots op dat we het voor elkaar hebben gekregen”.

Resultaat

Er wordt in het rapport een beheeradvies gedaan voor de Woudse Polder, onder meer op basis van de ervaringen en resultaten van het weidevogelbeheer in 2015. Dit advies is gericht op de toekomst en komende contractperiode tussen het Hoogheemraadschap van Delfland en de beheerders. Het beheer kan zo de komende jaren geoptimaliseerd worden voor de weidevogelpopulatie in de Woudse Polder, zodat deze populatie tegen de landelijke trend in op lange termijn blijft bestaan. Weidevogelbeheer is en blijft echter wel maatwerk. Het is belangrijk voor de boeren en de weidevogels inde Woudse Polder dat er ieder voorjaar gekeken wordt waar de vogels zitten en hoe de werkzaamheden daarop worden aangepast. In overleg met de boeren kan er in uitzonderlijke gevallen bijvoorbeeld eerder gemaaid worden.

Historie Woudse Polder

De Woudse Polder is een graslandpolder met enkele percelen maïsland tussen de Woudseweg en de Zweth, rond het historische ’t Woudt. Om bij hevige regenval wateroverlast te voorkomen kan de polder gebruikt worden als waterberging. Dat is een omdijkt deel grasland, duidelijk gescheiden van de rest van de polder. De Woudse Polder waterberging is een ‘droge berging’ en wordt alleen gebruikt bij overtollig water in de boezen van Delfland. De weilanden kunnen dus gewoon gebruikt worden door vee en vogels. De waterberging van de Woudse Polder is naar verwachting eens in de 25 jaar nodig. De realisatie van het plan voor de waterberging in de Woudse Polder kreeg in 2005 de Landschapsprijs van Zuid-holland.

IODS-project Groenblauw Lint

De gemeente Midden-Delfland en de provincie Zuid-Holland werken samen aan de uitvoering van de Bestuurlijke overeenkomst Integrale ontwikkeling Delft Schiedam (2010). Het programma Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) kent zes projecten. Eén hiervan is een belangrijk samenwerkingsproject, te weten het kwaliteitsproject Groenblauw Lint. Het gaat hierbij om natuurontwikkeling en –bescherming in combinatie met recreatie. Groenblauw Lint bestaat uit drie deelprojecten: 100 hectare nieuwe natuur, 250 hectare zwaar agrarisch natuurbeheer en de aanleg van drie ecopassages.

Van de 250 ha agrarisch natuurbeheer is 65 ha gerealiseerd. Omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat de doelstelling van 250 ha agrarisch natuurbeheer niet kan worden gerealiseerd, is in 2014 gekozen voor een gelijkwaardig alternatief: een innovatief maatregelenpakket om de weidevogelstand te stimuleren. Het ‘Weidevogelpact Midden-Delfland en omstreken’ vormt de basis voor deze nieuwe ambitie.

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017