Schonere sloten en een economisch sterkere landbouw gaan prima samen

vr 28 okt 2016

Sloten vol waterinsecten, vissen, kikkers en planten en mensen die in, op of langs het water genieten. Een idylle die helaas voor veel plekken in Nederland nog toekomstmuziek is. Maar er wordt wel hard aan gewerkt.

Zo ook in het Delflandse gebied door de agrarische sector via LTO Delflands Groen, LTO Midden Zuid-Holland, Kringloopboeren Midden-Delfland en het Agrarisch Collectief Midden-Delfland, de gemeenten Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en het Hoogheemraadschap van Delfland. Samen werken ze aan maatregelen die goed zijn voor de waterkwaliteit én de agrarische bedrijfsvoering. 

Peter van Arkel, de coördinator van het programma Duurzaam Boer, onderschrijft dat dit loont. “Onder de samenwerking vallen ook de kringloopboeren en de cijfers laten zien dat dit echt een project is wat de boer zelf ook wat oplevert, naast natuurlijk een prettiger leefomgeving door schonere sloten. Uit de jaarlijkse analyse van de kringloopwijzer blijkt dat de productiviteit gestegen is en dat de benutting van de mineralen fors is toegenomen. Zo onttrekken melkveebedrijven bijvoorbeeld meer fosfaat aan de bodem dan dat zij er via bemesting opbrengen.” 

Het programma 'Duurzaam Boer Blijven' in Midden-Delfland wordt financieel mogelijk gemaakt vanuit het IODS-kwaliteitsproject 'Groen Ondernemen'. De resultaten komen tot stand met inzet en ondersteuning van onder meer lokale melkveehouders, gebiedsorganisaties, adviesbureau Boerenverstand en het Louis Bolk Instituut. Het programma wordt in samenspraak met LTO Noord Delflands Groen en provincie Zuid-Holland door gemeente Midden-Delfland gecoördineerd. 

Erfafspoeling

Ook de familie Dijkshoorn is enthousiast. Zij doen mee aan het project Beperken Erfafspoeling. Het gaat dan om regenwater dat op het erf valt en dat weg spoelt naar de sloot. Onderweg kan dat regenwater allerlei stoffen meenemen die slecht kunnen zijn voor de waterkwaliteit. De familie heeft het erf heringericht en de nieuwe opvangput aangelegd. Sinds de aanleg van de opvangbak in november 2015, is deze al 6 keer geleegd. Dit betekent dat 30 m3 vervuild water en meststoffen niet in de sloot is terecht gekomen. Volgens mevrouw Dijkshoorn heeft de eerste 4 meter van de sloot een ander aanzicht gekregen. “Toen er nog op de sloot geloosd werd, was deze grijs en grauw. Nu er niet meer op geloosd wordt en de sloot verbonden is met een andere sloot, heeft de sloot een groen aanzicht gekregen met riet en andere waterplanten. Mooi hoor!” 

Een andere agrariër, Dirk Gravesteyn, doet ook mee aan het project Erfafspoeling. Zijn relatief kleine investering levert hem echt wat op: “Wij hebben op twee bestaande kolken op het erf achter de stal een extra aansluiting gemaakt. In de weideperiode lozen deze kolken nu op de mestput, in de stalperiode kunnen we een kraan omzetten en gaat het water direct naar de sloot. Deze twee kolken wateren het stuk erf af waar de koeien de stal uitkomen. Vaak laten ze bij het naar buiten lopen het een en ander vallen en dit komt nu dus allemaal in de mestput. Dit seizoen hebben we als bijkomend voordeel ervaren dat morsen tijdens het laden van de mest ook minder ingrijpend is, mocht er wat gemorst worden dan kan dat eenvoudig ook via de kolken naar de mestput geleid worden. Door dit alles zien we dat de sloot achter het erf echt groener geworden is.” 

Slootschonen

Er zijn nog meer maatregelen mogelijk die onder deze samenwerking vallen en waarvoor subsidie beschikbaar is. Zo kunnen agrariërs via Vockestaert meedoen aan het project Duurzaam Slootschonen . Hieronder valt bijvoorbeeld de inzet van de baggerpomp om bagger uit de sloot te kunnen gebruiken op het land. Als je dat onder bepaalde voorwaarden doet, dan valt er niet alleen ecologische winst te behalen in de sloot, maar kun je voedingsstoffen als fosfaat hergebruiken in je bedrijfsvoering en wordt ook het gras smakelijker voor het vee. Ook dit is dus een project met veel pluspunten. 

Alleen zijn we er nog niet, waarschuwt Ingrid ter Woorst, hoogheemraad bij Delfland. “Er worden al heel wat positieve initiatieven genomen, maar er is nog meer nodig”, weet zij. “Als waterkwaliteitsbeheerder juichen we de initiatieven die anderen nemen voor schone sloten van harte toe. Alleen als we deze handschoen samen oppakken, kunnen we ook echt doelen bereiken op het gebied van waterkwaliteit. Voor zover mij bekend is een dergelijke samenwerking waarbij de sector, de gemeente èn het waterschap op deze manier samenwerken nog niet eerder vertoond. En hoe groter die samenwerking wordt, hoe meer agrariërs er mee doen, hoe beter straks het resultaat.”

De inschrijving voor het project erfafspoeling stopt eind 2016, maar de maatregelen mogen ook in 2017 worden uitgevoerd. 

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017