Boeren werken aan schoon water in onze sloten

do 9 apr 2015

Sloten vol waterinsecten, vissen, kikkers en planten. Open water waarin kinderen onbekommerd ronddobberen in hun roeibootjes en vissers genietend verscholen zitten tussen het riet en de andere planten. Het klinkt mooi, maar helaas is dit voor veel plekken in Nederland toekomstmuziek. Om dit te bewerkstelligen, moet er nog behoorlijk wat werk worden verzet. De agrarische sector via LTO Noord, Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Midden-Delfland werken daarom samen aan schoon water in onze sloten. Dat doen zij onder meer via het project Erfafspoeling.

Het project Erfafspoeling wordt mogelijk gemaakt met financiering vanuit IODS (de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) en Hoogheemraadschap van Delfland. Het IODS-programma heeft tot doel om, naast de aanleg van een goed ingepaste A4 Delft-Schiedam, de kwaliteiten van Midden-Delfland te versterken door maatregelen voor landschap, natuur, recreatie en duurzame melkveehouderij.

Vervuiling van slootwater

Regenwater dat op het erf valt, spoelt naar de sloot. Onderweg neemt het allerlei stoffen mee die slecht kunnen zijn voor de waterkwaliteit. Bureau BroosWater deed onder ruim vijftig boeren uit het beheergebied van Hoogheemraadschap van Delfland onderzoek naar deze erfafspoeling. Uit dit onderzoek blijkt dat met name de mest- en voeropslag en de veelvuldig door koeien gebruikte paden, de zogenaamde koepaden, bijdragen aan viezer water in de sloot.

Boeren bijeen over erfafspoeling

Afgelopen woensdagavond kwamen vijfendertig boeren in Schipluiden bij elkaar. Zij kregen van BroosWater uitleg over het onderzoek en de resultaten. Daarnaast werd besproken welke maatregelen een boer kan nemen om erfafspoeling te voorkomen. Onderzoeker Jan Broos legt uit: ‘Dit gebied heeft te maken met een slappe grondsoort. Daarom is bij bijna alle boerenbedrijven sprake van verzakkingen op het erf. Omdat de voer- en mestopslag achterin het meest langdurig wordt belast, zakt de bodem daar het hardst. Uit de voeropslag komen allerlei sappen vrij die niet goed zijn voor de waterkwaliteit. Die vloeien naar het laagste punt. En vroeger of later naar de sloot.’

Wat kan een boer zelf doen?

Er zijn verschillende maatregelen die een boer zelf kan nemen, zoals:
• het regenwater van de bedrijfsopstallen direct naar het oppervlaktewater leiden;
• het regelmatig vegen en aanpassen van het koepad;
• het aanleggen of vergroten van de opvangputten voor de sappen die vrijkomen uit de voer- of mestopslag.

Subsidie

Veel boeren in het gebied lieten eerder in het project een scan uitvoeren naar de maatregelen die zij kunnen treffen om erfafspoeling te voorkomen. In mei wordt bekend of voor de bovenwettelijke maatregelen subsidie van in totaal 100.000 euro wordt toegestaan door de Europese Unie. Deze subsidieregeling gaat gelden voor boeren uit alle gemeenten die in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland liggen. De medewerkers van BroosWater brengen de komende tijd een tweede bezoek aan de boeren in het gebied. Per bedrijf wordt bekeken welke maatregelen en subsidiemogelijkheden er zijn.

Op de goede weg

Op de bijeenkomst waren ook bestuursleden van LTO Noord, de dijkgraaf Van Haersma Buma en de wethouder van Midden-Delfland, Govert van Oord, aanwezig. Zij toonden zich zeer tevreden over de samenwerking. Van Haersma Buma: ‘Voor zover mij bekend is een dergelijke samenwerking waarbij de sector, de gemeente en het waterschap op deze manier samenwerken nog niet eerder vertoond.’ Van Oord voegt daaraan toe, dat we met publieke inzet samen een versnelde verbetering van het milieu bewerkstelligen. Dirk Gravesteijn, bestuurslid van LTO Midden Zuid-Holland (één van de lokale afdelingen van LTO Noord): ‘Gelet op de grote belangstelling vanavond denk ik dat we met deze
regeling op de goede weg zijn naar een betere waterkwaliteit van de sloten in onze polders. Dat is goed voor het landschap, maar ook voor onze koeien die het water ’s zomers drinken’.

Aanbevelingen Europese Commissie

Het project Erfafspoeling sluit volledig aan op de aanbevelingen van de Europese Commissie. Op 9 maart 2015 bracht de Europese Commissie een voortgangsrapportage over de Europese Kaderrichtlijn Water. Conclusie: de waterkwaliteit is iets verbeterd, maar nog lang niet op orde. De landbouw is de voornaamste bron van diffuse verontreiniging. Eén van de aanbevelingen aan Nederland is om in nauwe samenwerking met de landbouw te komen tot heldere maatregelen om de vervuiling te verminderen. 

Voor meer informatie bezoek de website van Gemeente Midden-Delfland

Nieuws

  • Midden-Delfland: 100 ha nieuwe weidevogelnatuur

    Midden-Delfland is 100 hectare weidevogelnatuur rijker. Dat werd op 24 mei 2017 gevierd met een Vroege Vogelontbijt op de biologische boerderij van Arie van den Berg. De bekende bioloog Nico de Haan verwelkomde de gasten. Als blijk van waardering...Lees meer >
    wo 24 mei 2017
  • Weidevogels en een biertje, een goede combinatie

    Het eerste Weidevogelcafé van Midden-Delfland is een feit. Woensdagavond kwamen negen bevlogen boeren uit Midden-Delfland voor het eerst bij elkaar. Ervaringen met weidevogels en weidevogelbeheer uit wisselen en van elkaar leren, dat was het idee...Lees meer >
    vr 5 mei 2017